کارشناسان

حسن چمن آرا

مسئول واحد صادرات و واردات

محسن قائمی

مسئول واحد تبلیغات و مشاور تبلیغات محیطی

حامد قنبری

مسئول پروژه های عمرانی

روح الله چمن آرا

مسئول واحد برنج رضایت