هیات مدیره

آقای حسن چمن آرا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره (کارشناس IT) آقای روح الله چمن آرا عضو هیات مدیره (کارشناس ارشد ریاضیات) آقای رمضانعلی چمن آرا نایب رئیس هیات…