زمین 7800 متری واقع در بابلسر

متراژ: 7800 متر محدوده: شهر بابلسر قیمت: 30 درصد زیر قیمت منطقه کاربری: مسکونی کلیه مبلغ پس از انتقال سند به خریدار در دفترخانه انجام می شود.

هیات مدیره

آقای حسن چمن آرا مدیر عامل و رئیس هیات مدیره (کارشناس IT) آقای روح الله چمن آرا عضو هیات مدیره (کارشناس ارشد ریاضیات) آقای رمضانعلی چمن آرا نایب رئیس هیات…